Тил тандаңыз

Студентке

Сиз студент болдуңуз… Абдан сонун. Демек, сиз  ички дүйнөсүн байытууга  жана интеллектуалдык дараметин өнүктүрүүгө умтулган, жогору маданияттуу адамсыз. Сиз студент болдуңуз, Сиз жашсыз, Сиздин жан дүйнөңүз жаңы эмоцияларга жана кубанычтын энергиясына толуп турган убагы.

Академический календарь

Расписание занятий на 2019-2020 уч.год

Расписание занятий 1 курс Расписание занятий 2 курс Расписание занятий 3 курс

Рабочие программы дисциплин

ПЦК “Бухгалтерского учета, анализа и аудита”
«Практические основы бухгалтерского учета активов» 2017-2018г «Практические основы бухгалтерского учета активов» 2018-2019г «Практические основы бухгалтерского учета активов» 2019-2020
«Практические основы бухгалтерского учета обязательств, капитала» 2017-2018 «Практические основы бухгалтерского учета обязательств, капитала» 2018-2019 «Практические основы исчисления и исполнения налоговых обязательств по прямым налогам»
«Анализ финансовой отчетности» «Статистика» «Анализ хозяйственной деятельности»«Финансовый (бухгалтерский) учет»
«Международные стандарты финансовой отчетности» «Бухгалтерский учет в страховых организациях» «Управленческий учет»
«Основы бухгалтерского учета»

ПЦК “Финансово-банковских дисциплин”
«Налогообложение деятельности предприятий и индивидуальных предпринимателей» «Теоретические и методологические основы налогообложение» «Организация бухгалтерского учёта и
«Экономический анализ деятельности коммерческого банка» «Осуществление налогового контроля за исполнением требований налогового законодательства» «Экономический анализ деятельности коммерческого банка»
«Финансовый менеджмент» «Учёт финансовых активов и обязательств учреждений» «Учёт нефинансовых активов и обязательств учреждений»
«Банковский маркетинг» «Оптимизация ресурсов организации логистических систем» «Банковский менеджмент»
«Надзор за деятельностью коммерческих банков» «Организация банковского дела» «Денежные доходы предприятия и финансовые результаты»
«Практические основы исчисления и исполнения налоговых обязательств по прямым налогам» «Организация и управление финансами предприятий» Организация кассового исполнения бюджета“
«Организация продаж страховых продуктов» «Формирование доходов бюджета» «Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических систем и операций»
«Основы управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении» «Организация страховой деятельности» «Реализация различных технологий розничных продаж в страховании»
«Аудит» «Планирование и анализ финансовых результатов»

ПЦК “Экономики, менеджмента и права”
Организация и планирование логистического процесса. Товарная политика Сегментирование и позиционирование целевых рынков
Управление операционной прибылью, рентабельностью и финансовой устойчивости

ПЦК “Кыргызского, русского и английского языков”
“Кыргыз тили” “Кыргыз тили жана адабияты” “Кыргыз адабияты”
Русский язык 1 курс Русский язык 2 курс «Русская литература»
«Английский язык»

ПЦК “Информатики и математики”
«Информатика» «Профессиональная математика» «Математика»
«Ввод и обработка цифровой информации» «Информационные технологии в профессиональной деятельности» Б, КД «Информационные технологии в профессиональной деятельности» БД, Н, СД
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» БУХ, ФП «Учебная практика по информатике» 2 курс «Информационные технологии в профессиональной деятельности» М, МК, Л

ПЦК “Общеобразовательных дисциплин”
Граждановедение Химия “История Кыргызстана”

Программа и методические рекомендации по производственной практике
Экономика и бухгалтерский учет Финансы (по отраслям) Банковское дело
Страховое дело Менеджмент Маркетинг
Налоги и налогообложение Бюджет и бюджетный учет

Методические указания для выполнения курсовых работ по специальностям
Экономика и бухгалтерский учет Финансы Банковское дело
Страховое дело “Менеджмент” Маркетинг
Налоги и налогообложение Казначейское дело Бюджет бюджетный учет

   Ошондой болсо дагы биз сизди эмне күтүп жаткандыгын айта кетишибиз керек. Бул- студенттик жаңы жашоо, абдан көп жаңы жана кызыктуу нерселер, көптөгөн азгырыктар.

Бирок! Сизди өзүбүз да убагында тажрыйбалуулардан алып, турмушубузда колдонгон кеңештер менен тааныштырып кеткибиз келет. Жашоого  шашпаңыз… сиз бардыгына жетишесиз… окуудан артта калуу тез эле… студенттик жашоодо ЭРТЕҢ деген сөз жок, бир гана ДАРОО ЭЛЕ деген түшүнүк бар.

 Ошентип, сиз Бишкектеги А.Токтоналиев атындагы финансы-экономикалык техникум, башкача айтканда ФИНТЕХ деген бир чоң бүтүндүн бир бөлүгү болдуңуз. ФИНТЕХ- бул өзүнүн мыйзамдары бар өзүнчө бир мамлекет. Бул жакта жакшы эсепте жүрүш үчүн бир нече, цивилизациялуу адам үчүн өтө деле оор эмес, эрежелерди сактоо керек.

Биринчиден, бул- Техникудун студенттеринин ички тартибинин эрежелери

Сессия адатынча күтүлбөстөн келип калат. Эмнегедир анын болоорун бардыгы билгени менен алдын ала даярдангандар аз болот. Техникумда жакшы окуш үчүн артыкча билимдүү болуунун кажети деле жок. Окуу программасын так аткаруу, бардык зачет жана экзамендерди убагында тапшыруу, лекция жана практикаларга калтырбай катышуу жетиштүү болот.

Бирок, бардык зачет жана экзамендерди убагында тапшыруу, бардык лекция жана семинарларга калтырбай катышуу деп айтыш оңой. Сиз жакшы окуңуз келет, бирок…бир нерсе сизди алаксытып жатабы? Ага мындайча жооп беребиз: сабакка үйдөн даярдануу керек. Мисалы, сиз бир окуу күнүн калтырдыңыз. Анда эмне кылуу керек? Сиз окуу программасынан артта калбаш үчүн, калтырган күндөгү лекцияларды көчүрүп жазып же сүрөткө тартып алышыңыз керек. Бардыгын толугу менен жаттап алуунун зарылчылыгы деле жок, анын үстүнө жаттап алуу мүмкүн да эмес. Экзамендик билетке жооп берүүдө кыйынчылык болбош үчүн, жөн эле лекциянын маанисин түшүнүү зарыл. Контролдун кандай түрлөрүн мугалим колдоноорун, ар кандай экзамен жана зачеттордо сиздин билимиңиз кандайча бааланаарын, зачет жана экзамендерди кайра тапшыруунун кандай мүмкүнчүлүктөрү бар экенин БФЭТтеги окуу процесси жөнүндө жободон таба аласыздар.

Студентке практика эмне үчүн керек? Бул сиздин болочок ишиңизге даярдануу болуп саналат. Жалаң гана теориялык курстарды өтүүп жатканда, студенттер, болочок ишинде кандай иш жүргүзүү керек экенин ачык элестете алышпайт. Практика учурунда силер өз профессионалдуулугуңарды текшерип, өзүңөрдү көрсөтө аласыңар. Иш жүзүндө ар кандай кырдаалдарга туш келип, окууда алган билимиңерди текшересиңер, чоңдорго баш ийип, жамаатта иштегенди жана профессионалдык мамиле түзүүнү үйрөнөсүңөр. Практика учурунда алган тажрыйбалар студенттердин отчетторун окуган мугалимдер үчүн да абдан кызыктуу болгон учурлар бар. Практика өтүү ирети жана андан кийин тапшырыла турган документтер тууралуу толугураак Окуу жана өндүрүштүк практика жөнүндө жободон окусаңар болот.

Сиз техникумдун ичинен же бөлөк окуу жайынан которулайын деп, же тыныгуудан кийин кайра ордуңузга келейин деп жатасызбы? Сиздин мурун тапшырган дисциплина, практика жана модульдарыңар барбы? Аларды кантип кайрадан эсепке алдыруу керек, же болбосо кантип окуудан чыгуу же которулуу болот экенин  Которуу, кайрадан ордуна алүу, окудан чыгаруу жана академиялык отпуск берүү тартиби жөнүндө жободон  билсеңиз болот.

Студенттик жашоо  жалаң гана окуу эмес экени кандай сонун. Бул- жаркын коомдук жашоо, достордун шаңдуу жолугушуулары, спорттук таймаштар жана дискотекалар, мунун бардыгы өмүр бою эстен кетпей турган нерселер. Ошентип, техникумдагы эң кызыктуу учурлар – бул “окуу планында каралбаган, башкача айтканда, милдеттүү эмес иш чаралар” турбайбы. Андай иш чараларга катышуу жана уюштуруу тууралуу, мисалы: ФИНТЕХ сулуусу наамына кантип талаптанууга болот, же болбосо БФЭТте ким баардыгыгнан кыйын рэп окуйт экенин билүү, башкача айтканда, техникумдун активинин катарында иштөө мүмкүнчүлүгү  жана студенттик өзүн өзүн башакруунун иштери тууралуу  маалыматтар Техникумдун Студенттик кеңеши жөнүндө жободо жазылган.

Студент окуудан тыныгуу алса болот, бирок ага жөнү бар себеп болуш керек. Бул үй-бүлөлүк себептер жана медициналык көрсөткүчтөр менен бирге табигый кырсыктар да болушу мүмкүн. Бирок,  окуудагы андай тыныгуунун убактылуу чектери бар экенин эстен чыгарбаш керек. Мугалимдер окууну өз убактысында бүтүрүүнү кеңеш кылышат, анткени арадан көп убакыт тыныгуу болуп кетсе, кайрадан нукка түшүү абдан кыйын болуп калат. Бул малымат боюнча толугураак , жогоруда айтылган, Которуу, кайрадан ордуна алүу, окудан чыгаруу жана академиялык отпуск берүү тартиби жөнүндө жободон окуй аласыздар.

Техникумда тартип студенттердин кишилик кадырын сыйлоо негизде сакталат. Студенттерди дене жана психикалык жазалоого жол берилбейт. Кандайча, эмне үчүн, кандай формада жана канча убакытка студент жаза алышы мүмкүн? Көрсө тартипке чакыруу жаза чаралардын болгону 3 формасы бар экен, алар: эскертүү, сөгүш жана окуудан чыгаруу. Ушуну менен бирге, сизге өзүңүздүн жоругуңузду жазуу түрүндө түшүндүрүп жана актанууга мүмкүнчүлүк берилищи керек. Толугураак Студенттерге тартипке чакыруу жаза чараларын колдонуу  жана аларды алып таштоо эрежелери жөнүндө жободон тааныша аласыздар.

Сиздин окуучу катары укуктарыңыз бузулуп жаткандай сезилеби? Мугалим менен чечилбеген талаш пайда болдубу? Тартипке чакыруу жаза чарасы тууралуу даттанасызбы? Анда, талаштарды жөнгө салуу Комиссиясына кайрылыңыз. Комиссиянын мүчөлөрү объективдүү чечим кабыл алышат. Мугалим менен окуучунун талаш маселелери кандайча чечилээрин билим берүү мамиленин катышуучуларынын ортосундагы талаштарды жөнгө салуу Комиссиясы жөнүндө жободон биле аласыздар.

Ийгилик каалайбыз!